ĐẶC QUYỀN VIP.

08-05-2022

Trên hành trình trở thành một Huấn luyện viên huyền thoại, không thể thiếu sự rèn luyện và nâng cấp. Hãy cùng xem những ưu đãi mà Huấn luyện viên nhận được khi nâng cấp VIP thành công.

Đặc Quyền VIP

Cấp Vip EXP VIP Đặc quyền
VIP 1 60 - Mở trước chiến đấu x2 Tốc Độ
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +10%
- Thời gian treo máy offline +2h
- Buff Vàng thêm điểm kim +20%
- Giới hạn Túi Pokémon +25
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 1 Lần
VIP 2 300 - Mua Vé Triệu Hồi Cao ở Shop Vật Phẩm với chiết khấu 90%Vàng điểm kim+30%, giới hạn Túi Pokémon+50, mua 1 lần PB Ngày
- Mở 15 lượt rút liên tiếp trong Tầm Bảo Thường
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +15%
- Thời gian treo máy offline +3h
- Buff Vàng thêm điểm kim +30%
- Giới hạn Túi Pokémon +50
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 1 Lần
VIP 3 1000 - Mở Triệu Hồi Điểm Pokémon
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +20%
- Thời gian treo máy offline +4h
- Buff Vàng thêm điểm kim +40%
- Giới hạn Túi Pokémon +75
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 2 Lần
VIP 4 2000 - Kích hoạt Avatar
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +30%
- Thời gian treo máy offline +5h
- Buff Vàng thêm điểm kim +60%
- Giới hạn Túi Pokémon +100
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 2 Lần
VIP 5 5000 - Kích hoạt khung Avatar mới
- Mở Bói Chiêm Tinh
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +40%
- Thời gian treo máy offline +6h
- Buff Vàng thêm điểm kim +80%
- Giới hạn Túi Pokémon +125
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 3 Lần
VIP 6 10000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +50%
- Thời gian treo máy offline +8h
- Buff Vàng thêm điểm kim +100%
- Giới hạn Túi Pokémon +150
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 3 Lần
VIP 7 15000 - Kích hoạt Avatar mới
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +60%
- Thời gian treo máy offline +10h
- Buff Vàng thêm điểm kim +125%
- Giới hạn Túi Pokémon +175
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 4 Lần
VIP 8 20000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +70%
- Thời gian treo máy offline +12h
- Buff Vàng thêm điểm kim +140%
- Giới hạn Túi Pokémon +200
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 4 Lần
VIP 9 30000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +80%
- Thời gian treo máy offline +14h
- Buff Vàng thêm điểm kim +160%
- Giới hạn Túi Pokémon +230
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 5 Lần
VIP 10 50000 - Kích hoạt khung Avatar mới
- EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +90%
- Thời gian treo máy offline +16h
- Buff Vàng thêm điểm kim +180%
- Giới hạn Túi Pokémon +260
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 5 Lần
VIP 11 100000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +100%
- Thời gian treo máy offline +18h
- Buff Vàng thêm điểm kim +200%
- Giới hạn Túi Pokémon +290
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 6 Lần
VIP 12 150000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +110%
- Thời gian treo máy offline +20h
- Buff Vàng thêm điểm kim +220%
- Giới hạn Túi Pokémon +320
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 6 Lần
VIP 13 300000 - EXP nhân vật treo máy, EXP Pokémon, Vàng +125%
- Thời gian treo máy offline +22h
- Buff Vàng thêm điểm kim +240%
- Giới hạn Túi Pokémon +350
- Phụ Bản Ngày được mua thêm 7 Lần

Chúc các Huấn Luyện Viên có những trải nghiệm vui vẻ cùng Liên Minh Bảo Bối!

 

--- Misty ---